PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD KEMPU HOLIDAY PARK VRCHLABÍ

 

 1. Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a ubytovací jednotky v areálu kempu Holiday Park Vrchlabí. Řád je závazný pro hosty a návštěvníky kempu.
 2. Každý host je povinen seznámit se s tímto řádem. Host převzetím účtenky prohlašuje, že byl seznámen s řádem kempu a zavazuje se jej dodržovat. V případě hrubého porušení tohoto řádu může být hostu či návštěvníkovi kempu pobyt ukončen s okamžitou platností a může být vykázán z areálu zaměstnancem kempu bez náhrady finančních prostředků. Rovněž vozidlo takto vykázaného hosta bude odtaženo z areálu na jeho náklady.
 3. Za předčasně ukončený pobyt peníze nevracíme.
 4. V době od 22.00 hodin do 7.00 hodin je host povinen DODRŽOVAT NOČNÍ KLID!
 5. V kempu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní hosty křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.
 6. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel na vyžádání prokáže jejich způsobilý zdravotní stav. Po celou dobu pobytu za psa (či jiné zvíře) ručí majitel. Cena za ubytování zvířat je účtována dle platného ceníku. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby psi nepobíhali volně a byli opatřeni náhubkem! Přístup psů k bazénu je zakázán. Zakázáno je i koupání a mytí psů! Majitel je rovněž povinen uklízet po svém psovi (jiném zvířeti) exkrementy. V celém areálu jsou rozmístěny koše pro tento účel.
 7. Holiday Park Vrchlabí může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz (platný cestovní pas). Recepční vystaví ihned při nástupu hosta platný doklad o úhradě poskytovaných služeb (účtenku), který zároveň slouží jako ubytovací poukaz. Doklad musí obsahovat číslo chaty (stanu, karavanu), ceny za jednotlivé položky, popřípadě za další poskytované služby.
 8. Při prodlužování a zejména při ukončení pobytu je host povinen předložit recepčnímu platný ubytovací průkaz (účtenku).
 9. Ubytováni nemohou být hosté, kteří jsou postiženi infekčními chorobami.
 10. Host je povinen respektovat zákaz stavění stanů mimo vyhrazená místa pro stany.
 11. Kemp může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 12. Na základě objednávky (telefonické či písemné) je hostovi rezervováno ubytování nejdéle do 17.00 hod. dohodnutého dne. Pozdější hodina ubytování musí být výslovně předem dohodnuta. Lhůta pro ubytování počíná od 14.00 hod. dohodnutého dne.
 13. Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu recepční, pokud je možné (vzhledem k následujícím rezervacím) vyhovět, nabídnout i jinou chatu než tu, ve které byl původně ubytován.
 14. V kempu může host přijímat neubytované osoby (návštěvy) pouze v době od 8.00 hod. do 22.00 hod.
 15. Hostům je zakázáno umísťovat do chat jízdní kola. Pokud bude host přistižen, že kolo do chaty umístil, je povinen uhradit pokutu ve výši 500 Kč. Nebude-li chtít host pokutu uhradit, má kemp právo předčasně jeho pobyt ukončit bez náhrady finančních prostředků.
 16. Host má právo chatu užívat po dobu, kterou si sjednal s recepcí a kterou řádně uhradil. Poslední den pobytu je host povinen uvolnit chatu a předat klíče zpět na recepci nejpozději do 10.00 hodin dopoledne. Uvolní-li host chatu až po 10.00 hod., může mu recepční naúčtovat pobyt i za následující den.
 17. Hosté s vlastními stany, karavany a automobily jsou povinni do 10:00 opustit areál, nebo si další pobyt neprodleně prodloužit. Host, který se ubytuje před 6.00 hod. ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc.
 18. Host, který požaduje ubytování před desátou hodinou dopolední a chata nemohla být z tohoto důvodu předešlou noc pronajata, platí ubytování i za celou předcházející noc.
 19. V chatách nebo společenských prostorách kempu nesmí host bez souhlasu vedení kempu přemísťovat zařízení, provádět opravy či jakékoliv zásahy do el. sítě nebo jiné instalace.
 20. Z bezpečnostních důvodů není hostům dovoleno používat v objektech kempu vlastní el. spotřebiče. Toto nařízení se netýká drobných el. spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holící strojky, masážní strojky, sušiče vlasů).
 21. Host je povinen vždy při opuštění chaty, zhasnout světla, zavřít okna a dveře.
 22. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých osob v chatách a ostatních společenských prostorách kempu.
 23. Poškozování trávníku, např. za účelem usazení karavanu, či ohraničení stanu příkopem, nebo jiným způsobem není dovoleno.
 24. Za případné škody způsobené na zařízení a majetku kempu Holiday Park Vrchlabí odpovídá host dle platných předpisů a je povinen tyto škody nahradit v plné výši.
 25. Do areálu Holiday Park Vrchlabí je možné přijíždět motorovými vozidly jen po přístupových cestách a parkovat pouze na vyhrazeném parkovišti. Zejména se zakazuje parkovat vozidla u chatek a stanů. Projíždění, používání zvukových signálů a ponechávání motorů v běhu bezdůvodně není dovoleno.
 26. V areálu platí zákaz bezdůvodného pohybu motorových a elektrických vozidel (čtyřkolky, motorky, traktory, auta apod.) s výjimkou příjezdu a odjezdu z areálu. Zákaz platí i pro dětská elektrická a motorová vozítka.
 27. V areálu platí zákaz létání s drony.
 28. Případné opravy motorových vozidel je možné provádět se souhlasem vedení kempu a to pouze na určeném místě. Mytí motorových vozidel v areálu kempu je zakázáno!
 29. Odpadky všech druhů je host povinen dávat na vyhrazená místa a do určených nádob.
 30. Rozdělávání ohňů je povolena pouze na vyhrazených místech.
 31. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen uhradit ceny v souladu s platným ceníkem. Účet je splatný v den příjezdu. Ceník přechodného ubytování a ostatních služeb je k dispozici v recepci.
 32. Kemp Holiday Park Vrchlabí nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody na majetku hosta, pokud nebyly tyto způsobeny zaměstnancem kempu. Žádná plocha v areálu kempu není hlídaným parkovištěm. Auta či ostatní dopravní prostředky, umístěné v areálu, nejsou hlídána; Kemp tudíž nezodpovídá za jejich případné poškození či odcizení.
 33. Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na hřišti či místech určených k tomuto účelu. Veškeré sportovní vyžití v areálu kempu provozují hosté na vlastní nebezpečí. Kemp nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
 34. Koupání je na vlastní nebezpečí. Kemp nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
  Voda je pravidelně chemicky udržována v čase 6.00 – 9.00.
  Od 6.00 do 9.00 je z bezpečnostních důvodů zákaz vstupu do bazénu!!!
 35. Kemp tímto upozorňuje hosty, aby nepouštěli děti na hřiště bez dozoru. Kemp nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
 36. Stížnosti hostů či případné návrhy na zlepšení provozu kempu přijímá recepční.

Ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1. 4.2019

Holiday Park Vrchlabí